Ngày 6 Tháng 4

  

 

Phải nhớ rằng: khi gọi Thiên Chúa là Cha, chúng ta có bổn phận sống như con Thiên Chúa.

(St Syrian)

 

                                                            

          

     

      

        

         

.