Ngày 6 tháng 3

Ngày 6 tháng 3 – Hãy biết rằng có những cành gai cần thiết hơn bông hoa. Rất tốt khi một vài nết xấu bên ngoài che phủ lòng đạo đức và gìn giữ con tim chúng ta.

(Những thư từ của Cha E-ma 1433)