Ngày 31 Tháng 3

  

 

Tha thứ mọi oán thù là tự chữa lành vết thương lòng của mình”.

(St Vinh Sơn Phaplô)           

                                                            

          

     

      

        

         

.