Ngày 3 Tháng Bảy

Ngày 3 Tháng 7

Hãy sống tâm tình biết ơn hơn nữa, và lửa sẽ hung đúc lại năng lực.

(Những thư từ của Cha E-ma 1206)

 

.