Ngày 25 Tháng 11

“Hãy tín nhiệm hoàn toàn, và cố công chèo, ta sẽ đến bến đỗ.”

 (Cha Thánh E-ma)           

      
       .