Ngày 24 Tháng 9

 

 “Biết cách tìm Chúa là việc làm lớn lao cao cả với những bổn phận, giữa những đòi hỏi trần gian : chắc chắn đó là việc các con  cố gắng làm mỗi ngày”. 

(Cha Thánh E-ma)           
 
    
      

  .