Ngày 23, Tháng 6

  

 

 Ở khắp nơi, Thiên Chúa biểu lộ tình thương cho dân Người nhờ Thánh Thần

(Thánh Paulinô)