Ngày 17 Tháng 8

 

 Cử hành thánh lễ Misa cũng có giá trị như Chúa Giê su chết trên thập giá .

(Thánh Tôma Aquinô )      
       
    

  .