Ngày 23 tháng 2

 Sứ mệnh lớn lao của Giáo Hội là sứ mệnh cầu nguyện.

(Bài giảng 8 ngày, Tuần Cửu nhật, Tam nhật của Cha E-ma 24, 2)