Ngày 23 Tháng 02

  • Cha Eymard và một số tu sĩ dòng Thánh Thể đầu tiên bước vào tĩnh tâm để chuẩn bị tuyên khấn dòng (1859).
  • Khởi đầu cho việc thành lập Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể ở Brasil (1912)

CẦU NGUYỆN CHO CÁC CHỊ

Sr. M. Matthieu Laflamme – Canada († 1928)
Sr. Elza Menezès Passos –  Brésil († 1977)