Ngày 21 Tháng Mười

 

“Hãy nhớ một việc làm mà phó thác cho Chúa, đáng giá hơn muôn ngàn việc nhân đức tự do. 

Cha Thánh Ema