Ngày 20, Tháng 6

   

Bình an là mẹ của tình thương, là mối dây thuận hoà, là dấu cho thấy rõ một tâm hồn thanh khiết.

(Thánh Phê-rô Kim Ngôn)