Ngày 19 Tháng 9

 

 “Các con đừng bám vào bất cứ phương thế nào, hãy  chỉ xử dụng nó. Thiên Chúa vẫn  luôn còn đó cho các con “. 

(Cha Thánh E-ma)           
 
    
      

  .