Ngày 16 Tháng 4

NGÀY 16 THÁNG 04

CẦU NGUYỆN CHO CÁC CH
Sr. Marie Nathalie de Huyn – France († 1928)
Sr. Albert Marie Boutin – France († 1945)
.