Ngày 15 Tháng 3

 

 

 

 Người có Chúa ở cùng thì không thiếu gì”.

 (St Têrêsa Hài Đồng)    

      

        

         

.