Ngày 13 tháng 3

Ngày 13 tháng 3 – Tin Mừng nói lên sự hoàn thiện của Thánh Giuse chỉ duy bằng một từ: “người công chính”, có nghĩa gồm tóm hết những đức tính của Người ở tuyệt đỉnh.
(Bài giảng của Cha E-ma cho Dòng Ba Mariste 91, 2)