Ngày 10 Tháng 4

 

 

 

“Muốn biết ai có lòng kính mến Chúa bao nhiêu hãy xem người ấy thương yêu người ta ngần nào”.

 (Thánh Catarina Gơ-noa)          
 

.