Ngày 10 tháng 3

Ngày 10 tháng 3 – Anh em hãy coi việc rước lễ như một ơn huệ tinh tuyền từ lòng nhân từ và thương xót của Chúa (Linh Đạo Thánh Ema trang 49)