Ngày 01 Tháng 3

 Mẹ Marguerite lần đầu tiên xưng tội với cha Eymard tại nhà thờ Bác Ái (1845).
 Mẹ Marguerite vào Tập Viện của Dòng Ba dưới tên gọi là Sr Marie Joseph(1846).
CẦU NGUYỆN CHO CHỊ
Sr. Marie Jacques Lebreton – France (†1979)