Linh Đạo Cha Eymard

 

 

LINH ĐẠO CỦA CHA EYMARD

Tác Giả: Donald Cave sss                          
Chuyển ngữ Lm. Giuse Trần Đình Long sss  

 

NỘI DUNG

L ời Tựa

Bối cảnh lịch sử

Lời mở đầu

Lời giới thiệu

Chương I       : Làm Sáng Tỏ Vấn Đề

Chương II    : Những Vấn Đề Liên Quan Đến Linh Đạo Của Cha

Eymard

Chương III     : Xây Dựng Một Linh Đạo Của Cha Eymard

Chương IV     : Sự Tiến Triển Trong Tư Tưởng Của Cha Eymard

Chương V    : Những Yếu Tố Chủ Yếu Trong Linh Đạo Của Cha Eymard

Chương VI   : Linh Đạo Của Cha Eymard và Luật Sống Hội Dòng Nam

 

Kết Luận

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT

A.P.SS.         Tài liệu lưu trữ, Dòng Thánh Thể (Nam) Roma
R.R.              Kỳ tĩnh tâm tại Roma.
Corresp.       I, II, III v.v … Tham khảo 5 tập sách in những lá thư của cha Eymard.

 * GHI CHÚ

Trong toàn bộ bản văn này, việc sử dụng chữ in đậm đánh dấu ý muốn nhấn mạnh về phía Tác Giả, và đặc điểm của phần gạch bên dưới sử dụng trong những bản trích dẫn, nhắm đến việc trung thành sao chép các bản văn được làm nổi bật trong các bản gốc.