Hiệp Thông Cầu Nguyện

Trong tình hiệp thông của anh chị em con cùng Cha Thánh Tổ Phụ Eymard. Chúng ta tha thiết dâng lời cầu nguyện cho

Linh Hồn Cha Phêrô Đinh Quang Trí, sss. 

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 10g 30, ngày 28/8/2020,

tại Cộng Đoàn Thánh Thể Khiết Tâm, Thủ Đức.

Thánh Lễ An táng được cử hành lúc 6g ngày 31/8/2020,

tại Thánh Đường Giáo Xứ Hải  Dương.

+ Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho Linh Hồn Cha Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen.