GIÁO LÝ THÁNH THỂ (Phần I, Câu 52-53).

Phần I. Bí Tích Thánh Thể Là Gì?

Chương 5. Thánh Thể Là Hy Lễ.

+Câu 52- Hy Lễ của Chua Ki-tô là hy lễ hoàn hảo như thế nào?

Hy lễ của Chúa Ki-tô là hy lễ hoàn hảo, trước hết vì giá trị vô cùng cao quý của Lễ Vật, tức Con Chiên Thiên Chúa tuyệt đối thánh thiện, vô tì vết, Con Một vô cùng yêu quí của Thiên Chúa: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”(Mt 3,17)

Hy Lễ của Chúa Ki-tô cũng là hy lễ hoàn hảo vì chỉ cần dâng một lần duy nhất cũng khử trừ được mọi tội lỗi của muôn dân khắp nơi và mọi thời, đồng thời thiết lập được Ơn Cứu Độ muôn đời cho toàn thể nhân loại: ”Vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình… Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xóa bỏ tội lỗi muôn người.’‘(Dt 9,26.28)

+Câu 53- Hy Lễ của Chúa Ki-tô là hy lễ duy nhất và vĩnh cửu như thế nào?

Khi đề cập đến Hy Lễ của Chúa Ki-tô, tác giả thư gởi tín hữu Do Thái đã không ngừng lặp đi lặp lại cụm từ ”duy chỉ một lần”(Dt 9,12.28; 10,10) để nhấn mạnh đến giá trị duy nhất và vĩnh cửu của Hy Lễ này.

Sở dĩ Hy Lễ của Chúa Ki-tô là hy lễ duy nhất và vĩnh cửu, vì chức Linh Mục của Người là chức Linh Mục duy nhất, và Lễ Vật Người dâng có giá trị vô cùng cao quý.

Quả thực, vì linh mục là Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, và Đức Ki-tô là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại, vì ở nơi Người, nhân tính và thiên tính kết hiệp nên một: ‘‘Chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người.”(1Tm 2,5-6)

Người cũng là Con Một duy nhất được Đức Chúa Cha vô cùng yêu thương: ”Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 3,17), Người đã hiến mình làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa.

Vì bao gồm và thay thế cho mọi hy lễ khác, nên Hy Lễ của Chúa Ki-tô là hy lễ duy nhất và vĩnh cửu. 

LM Đaminh Nguyễn Phúc Thuần, SSS.