GIÁO LÝ THÁNH THỂ (Phần I, Câu 54-55).

Phần I. Bí Tích Thánh Thể Là Gì?

Chương 5. Thánh Thể Là Hy Lễ.

+ Câu 54- Hy Lễ của Chúa Ki-tô là hy lễ đẹp lòng Thiên Chúa thế nào?

Hy Lễ của Chúa Ki-tô là hy lễ đẹp lòng Thiên Chúa:

a) Trước hết, vì đó là hy lễ hoàn hảo tuyệt đối, bao gồm mọi hy lễ mà nhân loại có thể dâng lên Thiên Chúa.

b) Đó cũng là hy lễ do chính Thiên Chúa ấn định cho Con Một Ngài thực hiện.

c) Sau cùng, vì Hy Lễ của Chúa Ki-tô là hy lễ đẹp lòng Thiên Chúa, nên đã được Thiên Chúa chấp nhận bằng cách cho Người sống lại từ cõi chết và suy tôn Người làm ”Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng”(Rm 1,4), đã ”đặt Người làm Chúa và làm Đấng Ki-tô”(Cv2,36), và ”đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.”(Mt 28,18)

+ Câu 55- Hy Lễ của Chúa Ki-tô đòi hỏi ta phải có những thái độ nào?

Hy Lễ của Chúa Ki-tô là hy lễ duy nhất, trọn hảo và đẹp lòng Thiên Chúa, điều đó không có nghĩa là lễ hy sinh của ta và của toàn thể nhân loại thiếu giá trị và không cần thiết. Thực ra, Lễ Hy Sinh của Chúa Ki-tô cũng bao gồm mọi lễ hy sinh của toàn thể nhân loại. Vì như Người phán: ”Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi sự lên cùng tôi.”(Ga 12,32) Vì là Đầu của Thân Mình là Hội Thánh, là Trưởng Tử của mọi loài thụ sinh, nên Đức Ki-tô đã kéo toàn thể nhân loại lên với Người khi Người dâng lễ hy sinh trên thập giá.

Do đó, Thánh Thể luôn mời gọi ta liên kết toàn thể cuộc sống với Lễ Hy Sinh của Chúa Ki-tô để ”Nhờ Người, với Người và trong Người” mà dâng lên Thiên Chúa lễ tế tôn thờ đẹp lòng Ngài như lời Thánh Phaolô khuyên nhủ: ”Vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người.” (Rm 12,1)

Tóm lại, khi tế lễ Thiên Chúa, Hội Thánh dâng hiến chính Hy Lễ của Chúa Ki-tô, nhưng đồng thời cũng bao gồm trong Hy Lễ này trọn cuộc sống của toàn thể nhân loại, mọi hoạt động cùng với những vui buồn, gian khổ và thử thách. Chính vì thế, Thánh Thể luôn là một lời mời gọi và thách đố ta can đảm đón nhận mọi hy sinh gian khổ của cuộc sống và kiên trì trong mọi thử thách, để liên kết với Hy Lễ của Chúa Ki-tô mà dâng lên Thiên Chúa làm lễ tế tôn thờ, cảm tạ đền tội và cầu xin.

Lm. Đaminh Nguyễn Phúc Thuần, sss.