“Tâm không an, không phải người tu. Nhưng tâm khép kín trước những nỗi đời, càng chẳng phải người tu chân thật. Tu, thực ra, cũng là một chọn lựa vì mình và vì đời.”

(LM Đặng San, OP.)