Ngày 28 Tháng 11

  

“Thánh Thể là thiên đàng dưới đất. Chúa Giêsu đặt chốn ở của mình liên lỉ ở đó, với ngai ân sủng và tình yêu. Người mong muốn cho thuyền của Giao Ước Mới luôn đồng hành với dân Người trong hoang địa của cuộc đời và sẽ đưa đến bến bờ đất hứa” 

(Cha Thánh E-ma)  

 

.