Ngày 19 tháng 3

Ngày 19 tháng 3

Bổn mạng Cha Bề Trên Giuse Bùi Đức Vượng

 

CẦU NGUYỆN CHO CHỊ
Sr. Marie Théophile Bricault – France († 1922)