Ngày 22 Tháng 9

 

 “Hành động thức dậy ban sáng quan trọng nhất trong ngày, thường xuyên đó là quyết định cho một ngày tốt hay xấu. Từ đó có ngạn ngữ: thức dậy thế nào, ngày là thế đó. Chuyển động một sự việc đi theo sức mạnh và hướng đi được ghi vào máy khởi động.  “. 

(Cha Thánh E-ma)           
 
    
      

  .