Ngày 13 Tháng 7

 

    

Của cải trần gian là phương thế mua lấy một chỗ trên quê trời”.

(St Henricô).