Ngày 13, Tháng 6

    

An-tôn Pađôva.

Lời nói sẽ hùng hồn khi có việc làm minh chứng.

(Thánh An-tôn Pađôva).