Ngày 12 Tháng 01

 

“Ôi ! Nếu hết mọi người hiểu biết quà tặng tuyệt hảo của Thiên Chúa nơi Thánh Thể, trái đất sẽ trở thành thiên đàng mới. Nếu chúng ta có lòng tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể, một lòng tin sống động,  sinh động, chúng ta sẽ nhanh chóng  là những vị thánh”.

 

 (Cha Thánh E-ma)       

 

.