Mừng bổn mạng Cộng đoàn Hiền Hoà và lớp Thỉnh Sinh

Ngày 01 tháng 10

LỄ THÁNH TÊRÊXA

CHÚC MỪNG QUAN THÀY CỘNG ĐOÀN HIỀN HOÀ

LỚP THỈNH VIỆN

Chị Giám Tỉnh Têrêsa Anh Đào

Và tất cả chị em