THƯỜNG HUẤN

Hôm nay, chị em được cha Tổng Quyền dòng Thánh Thể đến chia sẻ về Tổng Tu Nghị của dòng Nữ Tỳ Thánh Thể lần thứ 36 vừa tổ chức tại Philippines, với bài “Lãnh đạo và quyền bính trong Giáo hội hiệp hành”

Trong Luật Sống số 54 của Dòng có nói đến chủ dề: ” Phục vụ cho Hợp nhất” được cụ thể hóa việc thực thi quyền bính, lời khấn vâng phục gắn liền với việc xây dựng tình huynh đệ bắt đầu từ đời sống cộng đoàn địa phương với ba chiều kích: cộng đoàn huynh đệ, cộng đoàn cầu nguyện, cộng đoàn phục vụ, rồi lên đến Tỉnh Dòng, toàn Hội Dòng.

Chị em rất tâm đắc điều cha chia sẻ là chị Phụ trách Cộng Đoàn địa phương phải được Chúa Chiên Lành truyền cảm hứng, để biết đến chị em với những căn tính độc nhất và được tôn trọng cá vị…Đôi khi chị được kêu gọi đứng đầu “đàn” để chỉ ra những con đường, đôi khi ở giữa các chị em để củng cố các mối tương quan hiệp thông hoặc ở phía sau để bảo đảm rằng không ai bị loại trừ…

Quyền bính và vâng phục phải đi với nhau và được Chua Thánh Thần soi dẫn thì cộng đòan thăng tiến, tỏa sáng tình yêu và tìm được niềm vui trong đời sống thánh hiến.

Tạ ơn Chúa với một ngày học hỏi, thường huấn đầy tiêng cười và tràn đầy ý nghĩa của tình chị em sum họp bên nhau. Xin cho chúng con biết cùng nhau xây dựng cộng đoàn bằng việc xây dựng mỗi cá nhân, mỗi ngày sống có giá trị và dẹp lòng Chúa hơn.