Thơ

 MỘT CHÚA BA NGÔI

 

 

 

 

Mẫu  gương  Đức  Ái  Chúa  kêu  mời
Một  Chúa  Ba  Ngôi  chẳng  đỏi  dời
Trần  thế  hữu  hình  sao  hiểu  thấu !
ớc  trời mầu nhiệm quá cao vời !
Tình  Yêu  Hiệp  Nhất  Ba  Ngôi  Vị
Thiện Mỹ Toàn Năng Một Chúa Trời
Mến Chúa yêu người vâng giữ Luật
“Ở Trong ” Thiên Chúa sống muôn đời

BA NGÔI HIỆP NHẤT

Ba Ngôi Vị Toàn Năng Hằng Hữu
Giữ Lời Ngài phục vụ thương nhau
Đền Thờ Thiên Chúa ở đâu ?
Tâm hồn nhân thê, nhiệm mầu cao siêu !
Chúa nguồn gốc Tình Yêu trên hết
Mọi Tình Yêu gắn kết chẳng dời
Tình Yêu Thiên Chúa gọi mời
Giới Răn Mến Chúa – Yêu người song đôi
Duy Một Chúa Ba Ngôi hiệp nhất
Rất tuyệt vời chất ngất yêu thương
Ba Ngôi Một Chúa mẫu gương
Yêu thương  hiệp nhất tỏa hương gia đình
Hãy kính trọng tôn vinh suy thấu
Đọc Sáng Danh – Làm Dấu… ai ơi !
Siêng năng nhớ đến mọi nơi
Tuyên xưng Danh Chúa Ba Ngôi trong đời.

Lm. Đam Khuất Dũng sss
SN : Lễ Chúa Ba Ngôi. Mt 28, 16 – 20