Ngày 7 Tháng 9

 

 “Hãy là tình yêu xuân trẻ cho Chúa Giêsu, hãy luôn tìm lại niềm vui của mùa xuân đó trong đời các”.

(Cha Thánh E-ma)
 
    
      

  .