Ngày 4 Tháng Bảy

Ngày 4 Tháng Bảy

Chúng ta hãy luôn sẵn sàng nói với Chúa: Lạy Chúa của con, nầy con sẵn sàng để thực hiện hoàn toàn ý Chúa. Nhưng sự tỉnh táo đó phải tự do mà không là nô lệ, không máy móc, đó phải là tỉnh thức của tình yêu, và tình yêu không mỏi mệt, luôn tỉnh táo dù đã ngủ, tỉnh táo ngay khi làm việc.

(Những thư từ của Cha E-ma 283)      

.