Ngày 30 Tháng 01

 

“Ôi ! Cuối cùng tôi cần ngồi bên chân Chúa để Người dạy cho tôi với khởi đầu bằng khoa học con tim, từ đó tôi sẽ hiểu hơn mọi nghiên cứu về cuộc sống!”

  (Cha Thánh E-ma)       

 

 .