Ngày 29, Tháng Năm

  

 

Phải đề phòng cái thói nũng nịu muốn khoe khoang lúc nghỉ ngơi, khiến ta ao ước cho đời sống nội tâm có một cái gì riêng biệt, hầu thoả mãn những khuynh hướng của mình.

 (St Phanxicô Salêsiô).