Ngày 23 Tháng 3

  

 

Sự bền đỗ là của thiên đàng”.

(St Laurensô JusHanô)   

                                                            

          

     

      

        

         

.