Ngày 19 Tháng 8

Ngày 16 Tháng 8

  

  “Ta sống trong bình an : Vì kết quả cuối cùng là của ai tận tâm làm theo ý Chúa, luôn luôn thấy điểm hay, và vui vẻ vâng lời !”

(  Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII)    

 

  .