Ngày 17 Tháng 7

 

    

Kẻ muốn tiến trên đường trọn lành, phải thật hết sức hãm mình về sự ăn uống”.

(St Anrê Avellinô)