Ngày 16, Tháng Năm

  

 

Hãy hết sức yêu mến những ai nghịch với con và chưa yêu thương con, vì bằng cách ấy con sẽ làm cho tình yêu được sinh ra trong một trái tim chưa có tình yêu. 

(St Gioan Thánh Giá).