Ngày 1 tháng 3


Khổ chế là nhân đức làm ta nên thánh, chúng ta không thể nên thánh mà không có khổ chế, chính vì cái chết của chính mình mỗi ngày mà các thánh đã được thánh hóa.

(Bài giảng của Cha E-ma cho Nữ tỳ Thánh Thể 72,1)