Chúc Mừng Quan Thày Nhà Hưu Dưỡng Bình Đa

Ngày 7 Tháng 7

 Nhớ mẹ Mac-gơ-rit ghi-ô

Bề trên Tổng quyền thứ nhất của dòng Nữ tỳ Thánh Thể

 

CHÚC MỪNG QUAN THÀY NHÀ HƯU DƯỠNG BÌNH ĐA