CHỜ ĐÓN ĐẤNG YÊU THƯƠNG.

Đông về gieo giá lạnh khắp dương gian

Chúa đến mang yêu thương tràn muôn lối

Ngập bình an cho những ai cải hối

Đón chờ Người trong tỉnh thức nguyện xin

Dọn tâm hồn, sửa lối sống cậy tin

San đồi núi kiêu căng thành khiêm hạ

Như Ngôi Lời, Đấng tự khiêm hòa nhã

Đến gian trần chọn hiến tế cho đi

Chúng con đây nay quyết sống thực thi

Bồi lũng sâu đầy thương yêu  phục vụ

Để lòng con  nơi xứng đáng Ngài ngự

Hang đá ấm, đơn sơ tình yêu mến.

                                                  Sr. Dã Quỳ