Ngày 16 Tháng 11

  

Hằng ngàn vị thánh Giáo Hội nêu danh để chúng ta tôn kính là những con người như chúng ta. Những khó khăn các ngài phải trải qua có thể to tát hơn của chúng ta. Chúng ta cũng có cùng những phương thế, cùng ơn sủng vì thế chúng ta có thể  đạt đến cùng một mục đích

(Cha Thánh E-ma)

 

.