Ngày 21 Tháng 8

Ngày 21 Tháng 8

 

 ”    … Chúng ta hãy luôn luôn bận việc, dù sống dù chết, bận làm theo Thánh ý Chúa trong đau khổ cũng như trong vui mừng. Nhưng vậy mới tốt và ta được dịp để nên thánh…”

(  Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII)    

 

  .