Ngày 11 Tháng 8

 

 

Đừng bao giờ thất vọng về ơn gọi của mình, dầu thuộc hạng người nào đi nữa: Đức Kitô đã chịu đau khổ vì mọi người.

(Thánh Augustinô)       
    
     
 
          

  .