GIÁO LÝ THÁNH THỂ (Phần I, Câu 30-32)

LM Đaminh Nguyễn Phúc Thuần, SSS.

Phần I. Bí Tích Thánh Thể Là Gì?

Chương 4Thánh Thể Là Giao Ước Mới.

Câu 30 – Trong nhiệm cục Cứu Rỗi, Thiên Chúa đã thiết lập với con người những Giao Ước nào?

Trong Lịch Sử Ơn Cứu Rỗi, Thiên Chúa đã nhiều lần thiết lập giao ước với loài người (St 8,20-21. 9,8-17. 12,1-3), nhưng hai Giao Ước thường được nhắc tới trong Kinh Thánh là Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới.

Câu 31 – Giao Ước Cũ là gì?

Giao Ước Cũ là Giao Ước được thiết lập giữa Thiên Chúa và Dân Riêng Ngài là dân Israel, và được đóng ấn bằng máu con vật bị sát tế.

Câu 32 – Giao Ước Cũ gồm những đặc điểm nào?

Giao Ước Cũ gồm những đặc điểm sau đây (Xh 24, 1-11):

a – Giao Ước được ký kết bằng máu con vật bị sát tế, nhờ đó Thiên Chúa và dân Ngài được liên kết với nhau trong cùng một huyết nhục thiêng liêng.

b – Giao Ước được ký kết với dòng dõi tư tế.

c – Giao Ước tuy được ký kết với Dân Riêng của Chúa, nhưng có hiệu quả phổ quát, nghĩa là có ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại, còn Dân Riêng chỉ là đại diện, và là trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại mà thôi.

d – Giao Ước là một bữa tiệc, trong đó dân Israel là thực khách của Thiên Chúa và được đồng bàn với Ngài, nghĩa là Thiên Chúa mời gọi dân Israel tham dự vào tình bằng hữu nghĩa thiết với Ngài và mọi thiện hảo của Ngài.