Ngày 9 Tháng 4

  

“Mỗi lần chiến tháng cơn cám dỗ, ta được thêm một triều thiên”

(Thánh Bênađô)