Giáo Lý Thánh Thể (Phần I, câu 11-12)

LM Đaminh Nguyễn Phúc Thuần, SSS

Phần I. Bí Tích Thánh Thể Là Gì?

Chương 2. Thánh Thể Là Bữa Tiệc Vượt Qua.

Câu 11-Tiệc Thánh Thể gồm những đặc điểm nào?

        Tiệc Thánh Thể gồm những đặc điểm sau đây:

        a- Bữa tiệc đích thực.

        b- Bữa tiệc thánh.

        c- Bữa tiệc ban sự sống.

        d- Bữa tiệc biến đổi thực khách.

        e- Bữa tiệc thiết yếu.

 

12- Thánh Thể là bữa tiệc đích thực thế nào?

        Công cuộc cứu rỗi là một công cuộc vĩ đại và kỳ diệu, nên công cuộc ấy được cử hành bằng một bữa tiệc thực sự, mà của ăn và của uống là Mình và Máu Chúa Ki-tô: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống”( Ga 6,55).Bánh và rượu được truyền phép mà chúng ta ăn và uống, chính là dấu chỉ về sự tham dự vào bữa tiệc, không phải là biểu tượng và hình bóng, mà là bữa tiệc thực sự.